Iskolánk története – radmi.net
Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola
OM azonosító: 203049/008
Iskolánk története

Az iskola és a város szakképzésének a története szorosan összefügg egymással. Mohácson eleinte a kézművesipari céhek keretein belül történt az inasok képzése. 1849-ben létrehoztak – a megszűnt ferences gimnázium helyett – egy reáliskolát, amely jellegét tekintve ipartanoda volt, ez a képzés azonban két év múlva megszűnt. Az 1884 májusában megjelenő iparostörvény előírta, hogy a tanoncok oktatásáról iskolakereten belül kell gondoskodni. E rendelkezés hatására 1884. december 6-án, Mohácson megnyílt az iparostanonc-iskola a Belvárosi Római Katolikus Iskola épületében. 1886 szeptemberében alsó fokú kereskedelmi iskola kezdte meg működését. 1893-ban polgári fiú- és leányiskola nyílt a városban. Ez az iskolatípus az ipari pályára készülőknek kínált magasabb oktatási színvonalat.
 
 
1897-ben mezőgazdasági, úgynevezett ismétlőiskolát alapítottak.
Az első világháború kedvezőtlenül befolyásolta Mohács város iparos-oktatásának fejlődését, 1922-től azonban egyfajta fellendülés volt tapasztalható. Az iskola neve ebben az időben: Mohács Iparos és Kereskedő Tanonc Iskola. 1949-ig ez az intézmény biztosította a város szakképzését.
Az 1950-es év gyökeres változást hozott, mivel a Munkaerő Tartalékok Hivatala iskolavárost létesített a szakmunkásképzés számára. (A mai újvárosi lakások szolgáltak tanteremként a diákoknak.) Főleg az építőipar részére képeztek szakmunkásokat, a tanulók száma kb. kétezer fő volt. 1953-ban az MTH váratlanul megszüntette ezt az iskolakomplexumot. Ezután Mohácson a helyi ipari-képzés ismét az általános iskolákban folyt, minimális létszámmal, de 1955-ben ez a képzési forma is megszűnt.

1956-ban a Baranya Megyei Tanács Ipari Osztályának kezdeményezésére Mohácson újra elindulhatott az önálló iparitanuló-képzés. A tanítás a Kossuth Lajos utca és a Pécsi út sarkán álló épületben zajlott. Ekkor kapta az iskola az 502. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet.

1968-ban kezdődött meg az iskola bővítése és korszerűsítése, ekkor épült fel a nyugati szárny, majd 1988-ban elkészült a Kossuth utcai hét új tanterem is, az emeletes szárnyban helyett kapott a stúdió, zsibongó, orvosi szoba és néhány szertár is. A bővítés további folytatásaként kialakításra került egy belső, parkosított, kellően tágas udvar is, később tanműhelyekkel bővült az intézmény. 1994-től, a megváltozott társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelően változás következett be az intézmény szerkezetében. Az iskola felvállalta, hogy komplex oktatási szerkezet keretében felkészít az alapvizsgákra, majd az azt követő további vizsgákra is, szakközépiskolai osztályokat indít és érettségire, felsőfokú továbbtanulásra, illetve a szakképző évfolyamokon szakmai vizsgára készít fel. Vállalja a felnőtt képzést és szükség esetén speciális szakiskolai oktatást folytat.
1994-ben indult meg a szakmunkások szakközépiskolája, intenzív nappali tagozata is. Ez a képzési forma a már szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező fiatalok számára adott lehetőséget az érettségi bizonyítvány megszerzésére. 1996-ban kezdődött a kereskedelmi szakközépiskolai oktatás az iskolában. A cél a kvalifikált szakmai tudással és érettségivel rendelkező fiatalok kibocsátása volt.
1997-től vámügyintéző és határrendész szakközépiskolai képzés is folyt az intézményben (ma már ez rendész orientációjú osztályokra korlátozódik). Az ezekben az években történt változtatások szükségessé tették az iskola nevének megváltoztatását. Az iskola új neve (1997-től) Radnóti Miklós Középiskola és Szakiskola. Meghatározó volt intézményünk életében 1999. július 1-je. Ekkor adta át iskolánkat Mohács Város Képviselőtestülete a Baranya Megyei Önkormányzatnak. 2004-ben sor került az iskola további bővítésére, a tetőtér beépítésével korszerű számítástechnikai tantermek és szerverszoba kapott helyet, ebben az évben már informatika szakmacsoportos képzés is indult az iskolában, tovább bővítve képzési kínálatunkat.
 
2006 tavaszától önálló sportlétesítménnyel büszkélkedhet iskolánk, a testnevelés óráknak a Sportmalom (korábbi többemeletes malomépület felújítása) ad korszerű teret és lehetőségeket. 2007 nyara újabb változást hozott az iskola életében. Mohács Város Képviselőtestülete a Baranya Megyei Önkormányzatnak adta át a Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Kollégium fenntartását. A megyei fenntartó célszerűnek látta a három, felügyelete alatt álló intézmény összevonását, így jött létre 2007. július 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma. Intézményünk azóta több feladat-ellátási helyen végzi munkáját.